نرگس ناجیان به عنوان فرزند ایران زمین معرفی شد

به گزارش روابط عمومی مرکز اوج کودک و نوجوان، در فینال نفس‌گیر مسابقه فاز، نرگس ناجیان از زنجان با طرح قصه گرد، از میان دختران نشان فرزند ایران زمین امسال را کسب کرد.

فاطمه بزی از زاهدان هم فاز او در این رقابت بود

همچنین در بخش پسران محمد مهدی زمانی از اصفهان با طرح تتکا، مشترکا با محمدفاضل کرمی از قزوین با طرح کسا برنده جایزه مسابقه فاز شدند. در واقع هر ۲ گروه پسران در فینال فاز مشترکاً برندۀ جایزۀ مسابقه شدند.
اما نشان فرزند ایران‌زمین به آنها اعطا نشد و دریافت نشان منوط به اجرای کامل طرح آنها در ادامه است.

فواد جهاندار از اصفهان و امیرحسین طاهری از زنجان هم فازی این دو شرکت کننده بودند.